Inilah Jawapan Mengapa Arah Kiblat Dipindahkan


PERISTIWA perpindahan arah kiblat terjadi pada bulan Rejab tahun ke-12 selepas Hijrah. Pada masa Rasulullah melaksanakan solat Zuhur kemudian turun wahyu untuk memindahkan arah kiblat. Maka dalam riwayat disebutkan bahawa Nabi sempat solat 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis (Masjidil Aqsa) dan 2 rakaat berikutnya menghadap Kaabah, di Masjidil Haram.

Wahyu yang turun tersebut adalah surat al-Baqarah ayat 144, "Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Hadapkanlah muka kamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana sahaja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahawa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhan mereka; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. "(QS. Al Baqarah: 144)

Makna Perpindahan Kiblat

Dalam beberapa keterangan disebutkan, ketika Allah memerintahkan perintah solat dan menghadap ke Masjid al-Aqsa (Palestin), hal itu dimaksudkan agar menghadap ke tempat yang suci, bebas dari berbagai macam berhala dan penyembahan.

Ketika itu, keadaan Masjid al-Haram (Kaabah) yang merupakan tempat berlepas Isra 'dan Mi'raj, belum berupa bangunan masjid. Sebab, kala itu masih dipenuhi berhala-berhala yang jumlahnya mencapai 309 buah dan sentiasa disembah oleh orang Arab sebelum kedatangan Islam. Sehingga, di bawah dominasi kekufuran seperti itu, Rasulullah SAW belum dapat menunaikan ibadah solat di tempat tersebut.

Selain itu, jika Rasulullah SAW saat itu melaksanakan solat dengan menghadap ke Masjid al-Haram tentu akan menjadi kebanggaan bagi kaum kafir Quraisy, bahawa Rasulullah SAW seolah mengakui berhala-berhala mereka sebagai tuhan. Inilah salah satu hikmah diperintahkannya solat dengan menghadap ke Baitul Maqdis (al-Aqsa).

Dalam surah Al Baqarah ayat 142, Allah SWT menjelaskan mengapa perpindahan kiblat itu dilakukan.

Orang-orang sufaha diantara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus ".

Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan mengenai tafsir ayat ini:

Yang dimaksud dengan sufaha ialah kaum musrik Arab, para pendeta Yahudi, dan seluruh kaum munafiq, sebab ayat itu bersifat umum. Dahulu Rasulullah saw. Disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Di Mekah, beliau shalat di antara rukun Yamani dan rukun Syami sehingga Ka`bah berada dihadapannya, namun beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah beliau hijrah ke Madinah, semuanya keberatan untuk menyatukan keduanya. Maka Allah menyuruhnya menghadap ke Baitul Maqdis. Pandangan itu dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan jumhur ulama. Kemudian mereka berselisih, apakah perintah itu melalui Al-Qur`ân atau melalui yang lain? Para ulama terbahagi kepada dua pandangan. Ikrimah, Abu al-Aliyah, dan Hasan Basri berpendapat bahawa menghadap Baitul Maqdis adalah hasil ijtihad Nabi saw.

Maksudnya ialah bahawa menghadap ke Baitul Maqdis dilakukan setelah Nabi saw. Tiba di Madinah. Hal itu berlangsung selama 10 bulan. Beliau banyak berdoa dan memohon kepada Allah agar disuruh menghadap ke Ka`bah yang merupakan kiblat Nabi Ibrahim A.S. Maka Allah memenuhi doanya dan diperintahkan menghadap ke Kaabah. Maka Nabi saw. Memberitahukan hal itu kepada Khalayak. Solat pertama yang menghadap Kaabah adalah solat asar, sebagaimana hal ini dikemukakan dalam shahihain, dari hadits al-Barra` r.a. (137), "Sesungguhnya Rasulullah saw solat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Beliau merasa hairan kalau kiblatnya adalah Baitul Maqdis, sebelum Kaabah. Solat pertama menghadap Kaabah ialah solat Asar. Beliau shalat bersama orang-orang. Lalu, salah seorang jemaah keluar dari masjid dan menuju para penghuni masjid lain yang ternyata sedang rukuk. Dia berkata, Aku bersaksi dengan nama Allah, Aku benar-benar telah mendirikan solat bersama Nabi saw sambil menghadap ke Mekah. Maka orang-orang pun berputar menghadap ke Baitullah ". Menurut Nasa`I solat itu ialah solat zuhur di masjid Bani Salamah. Dalam hadis Nuwailah binti Muslim dikatakan (138), "Bahwa sampai kepada mereka berita mengenai peralihan kiblat ketika mereka tengah solat zuhur. Nuwailah berkata, "Maka jamaah laki-laki bertukar tempat dengan jamaah perempuan (untuk menyesuaikan posisi)."

Namun berita itu baru sampai kepada penduduk Cuba pada saat solat subuh. Maka datanglah seorang utusan kepada mereka. Dia berkata (139), "Sesungguhnya pada malam ini telah diturunkan Al-Qur`ân kepada Rasulullah saw. Allah menyuruh untuk menghadap Kaabah, maka menghadaplah kamu ke sana. Pada saat itu, wajah mereka menghadap ke Syria. Maka mereka pun berputar menghadap Kaabah. Hadits ini mengandung dalil bahawa keterangan yang menasakh tidak boleh ditetapkan hukumnya kecuali setelah diketahui, walaupun telah lama turun dan disampaikan. Kerana mereka tidak disuruh mengulangi solat asar, maghrib dan isya. Wallahu a`lam.

Tatkala ini berlaku, timbullah pada sebahagian kaum musyrik, munafiqin, dan ahli kitab keraguan, penyimpangan dari petunjuk, menutup mulut dan meragukan kejadian.

Mereka berkata, "Apa yang telah memalingkan mereka dari kiblatnya yang dahulu dipegangnya?" Yakni, apa yang telah membuat mereka kadang-kadang berkiblat ke Baitul Maqdis dan kadang-kadang berkiblat ke Kaabah?

Maka Allah menurunkan ayat
"Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah." (QS. Al Baqarah (2): 115)

Yakni Allah jualah yang menguasai segala persoalan itu, "Maka kemanapun kamu menghadap, maka disanalah wajah Allah" dan "Kebaktian itu bukanlah dengan menghadapkan wajahmu ketimur atau kebarat, tetapi kebaktian itu dengan berimannya seseorang kepada Allah."

Yakni kemanapun Allah mengarahkan kita, maka kesanalah kita menghadap. Kerana kesempurnaan ketaatan itu adalah dengan menjalankan pelbagai perintah-Nya walaupun setiap hari Allah mengarahkan kita ke pelbagai arah. Kerana kita adalah hamba-Nya dan berada di bawah pengaturan-Nya. Di antara perhatian-Nya yang besar terhadap umat Muhammad ialah Dia menunjukkan mereka ke kiblat al-Khalil Ibrahim A.S. Oleh kerana itu, Dia berfirman, "Katakanlah, Kepunyaan Allahlan timur dan barat, Dia menunjukkan orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus." (Dipetik dari Tafsir Ibnu Kathir)

No comments

Powered by Blogger.